Napis Gwarancja producenta

Czynnik chłodniczy w klimatyzacji samochodu

Zadaniem czynnika chłodniczego w klimatyzacji samochodu jest odprowadzanie ciepła kumulującego się w kabinie pasażerskiej samochodu. Przepływ ciepła umożliwia wzrost temperatury w sprężarce czynnika chłodniczego.

Podczas przepływu w obiegu, czynnik chłodniczy zmienia swój stan skupienia. W parowniku następuje jego przemiana z płynu w gaz, natomiast w skraplaczu gaz zmieniany jest w ciecz. Ciepło, które powoduje odparowanie czynnika chłodniczego pobierane jest z przepływającego powietrza. Ciepło to wraz z energią cieplną wytworzoną przez sprężarkę, w zależności od ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego przekazywane jest do powietrza schładzającego skraplacz.

Aby czynnik chłodniczy jak najlepiej spełniał swoje zadania musi charakteryzować się możliwie dużą właściwą i objętościową wydajnością chłodniczą. Wpływa to korzystnie na zmniejszenie rozmiarów urządzenia chłodniczego oraz obniżenie zużycia energii. Czynnik chłodniczy powinien też odznaczać się możliwie wysokim współczynnikiem przenikalności cieplnej. Cecha ta umożliwia stosowanie wymienników ciepła posiadających niedużą powierzchnię. Niskie ciśnienie skraplania czynnika chłodniczego przekłada się na obniżony stopień skraplania, co z kolei zmniejsza mechaniczne obciążenie sprężarki. Czynnik chłodniczy powinien ponadto cechować się wysoką odpornością chemiczną na ciśnienie i temperaturę. Niedopuszczalne jest aby wchodził w reakcje chemiczne z materiałami konstrukcyjnymi klimatyzacji, uszczelnieniami i olejem sprężarkowym. Powinien też bez problemów mieszać się z olejem. Z oczywistych względów powinien być także nietrujący, niepalny oraz nieeksplozyjny. Bobrze jest również gdy czynnik chłodniczy jest nieszkodliwy dla otoczenia i łatwy do zlokalizowania w przypadku nieszczelności klimatyzacji samochodowej.

Do najczęściej stosowanych czynników chłodniczych należy amoniak (NH3) , dwutlenek węgla (CO2) oraz związki węglowodorów. Do tych ostatnich należą również gazy palne takie jak metan, etan czy propan. Ich właściwości eksplodujące są neutralizowane przez zastąpienie atomów wodoru atomami chloru , fluoru lub bromu. W wyniku tego procesu powstają węglowodory fluorochlorowe (FCKW), stosowane klimatyzacji w postaci czystej lub jako domieszki. Nazywane są freonami i od angielskiego słowa refrigeration oznaczane literą R. Po dodaniu do niej liczby oznaczającej skład chemiczny czynnika chłodniczego powstaje symbol jego rodzaju, np. R12, R22 lub R502.