Napis Gwarancja producenta

Regulamin sklepu AUTO CZĘŚCI ARWIT

§1. Definicje i akronimy

Pojęcia wykorzystane w niniejszym Regulaminie Sklepu AUTO CZĘŚCI ARWIT:
CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.
COOKIES - dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
DNI ROBOCZE - oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
DOSTAWCA - przewoźnik dostarczający towar.
KLIENT - oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO - oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami.
KUPUJĄCY - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.
LIST TRADYCYJNY - pisemna wiadomość na nośniku papierowym przesłana do adresata za pośrednictwem operatora pocztowego bądź firmy kurierskiej.
LOGOWANIE - uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie AUTO CZĘŚCI ARWIT.
OTRZYMANIE TOWARU - oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
PRAWO POLSKIE - oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej PRODUKT/TOWAR - oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
REGULAMIN - niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
REJESTRACJA - proces zakładania Konta w Sklepie.
REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU - oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
REKLAMACJA USŁUGI - oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową esamochodoweczesci.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - oznacza właściciela Sklepu internetowego esamochodoweczesci.pl - Witolda Wcisło, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ARWIT WITOLD WCISŁO z siedzibą w Szczecinie - ul. Szymona Szymonowica 28, 71-482, posiadającego NIP 8511348777, REGON 812031905, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: info@arwit.pl, numer telefonu 91 482 76 98.
TRADYCYJNA FORMA PISEMNA - oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu.
USŁUGA - oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym).
USŁUGOBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
UŻYTKOWNIK - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej esamochodoweczesci.pl.

§2. Postanowienia ogólne

Przedmiotem działalności Sklepu esamochodoweczesci.pl jest handel detaliczny produktami, w tym częściami zamiennymi do samochodów, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:
– minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,
– połączenie z siecią Internet,
– zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca standard html oraz php, – włączona obsługa cookies,
– czynna skrzynka poczty elektronicznej.

Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej esamochodoweczesci.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży

Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową esamochodoweczesci.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

W Sklepie dostępne są następujące formy składania zamówień:
– za pomocą dostępnego on-line formularza zamówienia,
– telefonicznie.

W przypadku, gdy Konsument składa zamówienie telefonicznie, Sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy w przesłanej do Konsumenta wiadomości email. W takiej sytuacji, aby złożyć skuteczne oświadczenie o zawarciu umowy, Konsument powinien utrwalić takie oświadczenie na trwałym nośniku (np. w wiadomości email albo na papierze). Oświadczenie to przesłać należy pocztą elektroniczną albo listem tradycyjnym (właściwe adresy korespondencyjne Sprzedawcy wskazane są w §1 regulaminu).

W celu złożenia w Sklepie zamówienia za pomocą dostępnego on-line formularza zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
– wybrać w menu na stronie internetowej Sklepu preferowaną kategorię produktów,
– kliknąć na znajdujący się przy nazwie preferowanego produktu przycisk z napisem „Zamów”,
– kliknąć na przycisk z napisem „Dodaj do koszyka”, aby dodać preferowany produkt do wirtualnego koszyka,
– zarejestrować się albo wybrać opcję jednorazowego zakupu,
– przy wyborze opcji jednorazowego zakupu podać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres email, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo firma i NIP),
– zapoznać się z regulaminem,
– zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy),
– wybrać preferowany sposób dostawy oraz metodę płatności,
– kliknąć na przycisk z napisem „Złóż zamówienie”,
– kliknąć na przycisk z napisem „Zamawiam i płacę” (w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży).
Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość email zawierającą potwierdzenie treści zamówienia i warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
– przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez bank BZ WBK pod nr 63 1090 1492 0000 0001 1407 1718,
– gotówką do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki,
– gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
– przedpłata szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych payu.pl (będącego własnością spółki PayU SA (o numerze NIP 7792308495, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000274399).

W przypadku formy płatności wymienionej w ustępie poprzednim do ceny towaru i kosztów dostawy doliczana jest prowizja właściciela serwisu płatności elektronicznych w wysokości 2,8%.

Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi bądź pracownikowi operatora pocztowego (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.

W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma Arwit zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru płatności za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.

Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 5 dni roboczych.

Towary karoserii samochodowej i inne gabaryty np. (maski, zderzaki,belki zderzaków, błotniki, progi, pasy przednie) oraz części układu wydechowego (rury. tłumiki, katalizatory, rury wydechowe) ze względu na duże wymiary (paczka niestandardowa) wysyłamy wyłącznie po wcześniejszej wycenie przesyłki.

 

§4. Dostawa towaru

Maksymalny czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy.

Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się spółka Siódemka (DPD) SA (NIP 5252507706, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000384905).

Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie esamochodoweczesci.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Ponadto wysokość opłat jest określona również na podstronie Płatności. Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez firmę kurierską (spółkę Siódemka SA).

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres info@arwit.pl (jako plik będący załącznikiem do emaila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:
ARWIT AUTO CZĘŚCI
Ul.Welecka 15
72-006 Mierzyn
Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:
ARWIT AUTO CZĘŚCI
Ul.Welecka 15
72-006 Mierzyn

W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia towaru), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; – w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; – w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

§6. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 - 576 (4) Kodeksu cywilnego).

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 91 482 76 98, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ARWIT AUTO CZĘŚCI, ul. Welecka 15, 72-006 Mierzyn, pocztą elektroniczną na adres: info@arwit.pl).

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.
Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:
ARWIT AUTO CZĘŚCI
ul.Welecka 15
72-006 Mierzyn

Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych przed 25 grudnia 2014 r.

Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za niezgodność towaru z umową sprzedaży zawartą przed dniem 25 grudnia 2014 r. w zakresie określonym przez przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176 ze zm.). Wynika to z art. 51 ustawy o prawach konsumenta.

Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w formie dowolnej (np. telefonicznie pod numerem 91 482 76 98, pocztą elektroniczną na adres: info@arwit.pl, w tradycyjnej formie pisemnej na adres: ARWIT AUTO CZĘŚCI, ul. Welecka 15, 72-006 Mierzyn).

Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
Reklamowany produkt odesłać należy na adres:
ARWIT AUTO CZĘŚCI
ul.Welecka 15
72-006 Mierzyn

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży, zgodnie z żądaniem Konsumenta, poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeżeli jednak Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy bądź wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana będzie narażać Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący będzie miał prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie będzie mógł odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową będzie nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnić należy rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Konsument może składać reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT. W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą zawierającym tę umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Usługi świadczone drogą elektroniczną

Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
– udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,
– udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej esamochodoweczesci.pl formularza zamówienia,
– umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej esamochodoweczesci.pl.

Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości email z odpowiednim żądaniem na adres info@arwit.pl.

W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się na stronie internetowej esamochodoweczesci.pl napis „Zarejestruj się”. Następnie należy podać właściwe dane osobowe (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres email, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo firma i NIP), utworzyć hasło do Konta i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj się”.

Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.
Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej info@arwit.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres AARWIT AUTO CZĘŚCI, ul. Welecka 15, 72-006 Mierzyn).
Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§9.  POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO esamochodoweczesci.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

1.1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://esamochodoweczesci.pl jest Witold Wcisło prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Arwit (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Welecka 15, 72-006 Mierzyn, NIP 851-134-87-77 , REGON 812031905 , adres poczty elektronicznej: info@arwit.pl, numer telefonu 91482 76 98, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora:

2.2.1. Zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
– zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,
– świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,
– obsługi reklamacji,
– obsługi zgłoszeń dokonanych m.in. poprzez formularz kontaktowy.

2.2.2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2.3. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

2.2.4. Realizacji działań, na które Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w tym:
– zapis do Newslettera,
– zapisywania danych plików cookies,
– wysyłanie informacji handlowych.

2.2.5. Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes firmy ARWIT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:
– windykacja należności, dochodzenie roszczeń, prowadzenie postępowań sądowych,
– organizacja programów lojalnościowych, konkursów,
– marketing bezpośredni produktów własnych,
– przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i statystycznych.

2.2.6. W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3. Aby móc zrealizować zawartą umowę, Sklep Internetowy musi korzystać ze wsparcia innych podmiotów, m.in. w realizacji usług płatniczych oraz dostarczania przesyłek, z którymi zawarte zostały stosowne umowy. Dane mogą być również przekazywane organom śledczym, ale jedynie na wniosek prokuratury na potrzeby wszczętego postępowania, itp. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

2.3. Przetwarzane dane osobowe nie są przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
2.4. Dane przechowywane są przez cały okres posiadania konta w Sklepie Internetowym, a także
obowiązywania umowy, również po jej ustaniu przez 10 lat, w celach dochodzenia i obrony roszczeń,
wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych
i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Jeżeli przetwarzanie odbywało się na podstawie wyrażonej zgody, to będzie trwało, aż do momentu jej cofnięcia.

 

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

3.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

3.2.1. Identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani.

3.2.2. Zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia.

3.2.3. Zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego.

3.2.4. Dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego.

3.2.5. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

3.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. Więcej informacji o stosowanych w sklepie internetowym esamochodoweczesci.pl plikach cookies znajduje się pod adresem /userfiles/pliki-cookies.pdf.

3.6. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

4.2 Wszelkie dane, którymi dysponuje Sklep (w tym dane zapisane w plikach cookies) zostały wprowadzone do systemu dobrowolnie przez Klienta podczas zakładania konta, transakcji zakupowych, kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub zapytania o dostępność produktu, a także podczas zapisu do Newslettera.

4.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

4.4. W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.2.1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które zostało dokonane przed jej wycofaniem. Dokonanie tego może również uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub znacznie je utrudnić.
Cofnięcie zgód może się odbywać poprzez poprzez kontakt z administratorem danych (e-mail, telefon, formularz kontaktowy).

5.2.2. Prawo do sprostowania danych. Jeśli dane są błędne, niekompletne lub nieaktualne, ich zmiany można dokonać, kontaktując się z administratorem danych lub edytując konto Klienta.

5.2.3. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes właściciela sklepu. Sprzeciw zostanie uznany, jeśli okaże się zasadny i nie będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania danych Klienta.

5.2.4. Prawo do „bycia zapomnianym” – do usunięcia danych. Użytkownik sklepu może zażądać usunięcia wszystkich lub tylko niektórych swoich danych. W przypadku wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych, oraz dochodzenia i obrony roszczeń administrator danych osobowych ma prawo odmówić ich usunięcia w niezbędnym zakresie.

5.2.5. Na życzenie Klienta, przetwarzanie niektórych danych może może zostać tymczasowo wstrzymane – np. w przypadku chęci zachowania konta lub do czasu ich sprostowania w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Informacje o tym można przekazać administratorowi danych e-mailem, telefonicznie lub przy pomocy formularza kontaktowego.

5.2.6. Użytkownik sklepu ma zawsze prawo do uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
uzyskania ich kopii, a także otrzymania informacji, m.in. o celach przetwarzania oraz planowanym
okresie ich przetrzymywania.

5.2.7. Klient może poprosić o przesłanie swoich danych innym podmiotom, uściślając jaka ich część
(lub całość) ma zostać przekazana. Przenoszenie danych może nie zostać zrealizowane w przypadku gdy ich przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

5.2.8. Klient w każdej chwili może wnieść skargę w sprawie przetwarzania swoich danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

§10. Postanowienia końcowe

Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę /pages/regulamin-sklepu,30-1.aspx i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.04.2015 r.